ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál

Výkopy

Rozšířena konstrukce schodiště

Rozšířena konstrukce schodiště

Okno přes více podlaží

Okno přes více podlaží

Barevnost prostorů

Barevné zobrazení půdorysu

Barevné zobrazení půdorysu

Určit typ konstrukce dle dalšího použití v čase

Photoshop PlugIn

Korekce sbíhajícich se linií

Automatické otáčení objektů

Import Collada

Asistent podlaží

Libovolný zalomený řez

Informace při použití materiálů na průhledné plochy (např. sklo)

Konfigurátor skříňové sestavy

Rozšířena knihovna objektů Kuchyň

CreativeLines

Vnější kóty pro rakouský styl kótování

Volitelné střelky (severky)

Výkopy

Funkce Výkopy umožňuje vytvořit výkopové jámy a výpočet objemů. Více informací naleznete zde.

Typ podlaží Základová deska

U spodního podlaží budovy můžete nastavit typ Základová deska, kde můžete přímo definovat základovou desku. Více informací naleznete zde.

Rozšířena konstrukce schodiště

Mezi typy schodišť naleznete nový typ volného schodiště. Pomocí výběru typu a definicí jednotlivých parametrů lze vytvořit podrobnější tvar schodiště. Můžete dále ditovat tvar schodiště Více informací naleznete zde.

Okno přes více podlaží

tato funkce platí pro makro-okna. Nyní můžete snadno definovat okna v přízemí, která jsou vyšší než je výška podlaží. ArCon automaticky zpracuje všechna další nastavení. Více informací naleznete zde.

Barevnost prostorů

Tato volba umožňuje definovat různé barevné schéma pro jednotlivé typy prostorů a definovat standardní názvy prostorů. Více informací naleznete zde.

Barevné zobrazení půdorysu

Nyní můžete aktivovat barevné zobrazení půdorysu. Pomocí nastavení průhlednosti, lze definovat různou úroveň intenzity, nebo také černo-bílé zobrazení. Více informací naleznete zde.

Určit typ konstrukce dle dalšího použití v čase

Nyní můžete ve vašem návrhu pro jednotlivé elementy definovat typ konstrukce. Kromě standardních typů (Existující/Demolice/Nové) můžete vytvářet také vlastní typy. Více informací naleznete zde.

Varianty

Pomocí správy variant lze nyní prezenovat např. jednotlivé fáze projektu nebo změny v projektu. Varianty můžete spravovat prodobně jako podlaží nebo budovu. Více informací naleznete zde.

Nový způsob výběru překrývajících se elementů v konstrukčním režimu

Tento nový způsob výběru elementů umožňuje pomocí klávesy Ctrl (nebo i bez) vybrat rychle správný element. Toto vým usnadní práci např. při editaci elementů. Více informací naleznete zde.

Rozšířený způsob výběru

Výběr elementů v konstrukčním režimu polygonem nyní zohledňuje směr definice obdélníku. Více informací naleznete zde.

Výběr elementů přes filtr

Nyní máte k dispozici další možnost výběru konstrukčních elementů. Výběr obdélníkem s definicí filtre vám umořní jednoduše vybrat elementy zrčitého typu. Více informací naleznete zde.

Import DXF/DWG souborů kompatibilní s AutoCAD 2015

Nyní můžete pomocí funkce vložení fólií načíst DXF/DWG soubory AutoCAD 2015. Více informací naleznete zde.


Photoshop PlugIn

Tato funkce umožňuje upravit 3D výstup pomocí zásuvných modulů (PlugIn) Photoshopu. Tímto můžete vytvořit zajímavé vizuální efekty vašeho návrhu. Více informací naleznete zde.

Korekce sbíhajícich se linií

Pomocí této funkce lze upravit sbíhající se svislé linie v nastaveném pohledu. Sbíhající se linie jsou důsledkem toho, že směr pohledu není vodorovný ale je v určitém úhlu (sklonu). Tyto šikmé linie často nejsou žádoucí. Více informací naleznete zde.

Obrysový rámeček při posunutí 3D objektů

Tato možnost byla doplněna do dialogu Všeobecná natavení programu (Nastavení – Program - Všeobecně). U složitějších 3D objektů nebo skupin může být odezva při vkládání objektů z katalogu do projektu, nebo při posunutí objektů v projektu pomalejší. Pomocí této volby můžete urychlit práci s objekty. Při vložení objektu z katalogu nebo při posunutí objektu, se zobrazí pouze obrysový rámeček a odezva je rychlejší. Po umístění objektu se opět zobrazí celý tvar objektu. Pokud se objekt nezobrazí, proveďte regeneraci zobrazení např. pomocí kláves [PageUp]/[PageDown] nebo [+]/[-].

Automatické otáčení objektů

Nyní lze pro objekty vložené v projektu nastavit automatické otáčení k pozorovateli. Aplikace této funkce je vhodná zejména u "3D" objektů vytvořených z fotografie, (např. stromy, postavy atd.) kde fotografie je umístěna na tenký objekt/desku. Tyto objekty se otáčí vždy k pozorovateli, když se změní směr pohledu. Více informací naleznete zde.

Uložení objektu pod jiným názvem

Nyní můžete uložit libovolný objekt pod jiným názvem a vytvořit tak další kopii objektu. Uložení objektu pod jiným názvem může být užitečné, pokud např. chcete vytvořit nový objekt s jiným povrchem než je stávající.

2D zobrazení pro O2C objekty

Nyní můžete uložit 2D náhradní zobrazení také pro o2c objekty (soubory O2C). Toto bylo dříve možné pouze pro objekty ArConu (soubory ACO).

Import Collada

Pomocí importu Collada máte přístup k velkému počtu dalších objektů na internetu. Více informací naleznete zde.

Výběr střechy a terénu v design režimu

Střechu a terén můžete nyní vybrat také v 3D design režimu. Nemusíte již nutně přepínat do konstrukčního režimu, chcete-li upravovat střechu.

Rozšířené typy čar

Pro konstrukční elementy lze nyní vybrat nové typy čar. Tyto typy čar lze použít pro téměř všechny konstrukční elementy. Více informací naleznete zde.

Individuální nastavení stylu čáry pro symboly oken a dveří

Pro každý symbol okna/dveří v projektu můžete nastavit individuální styl čáry. Toto umožňuje zvýraznit určítá okna/dveře v projektu. Více informací naleznete zde.

Nastavení typu čáry pro ostění otvorů

Pro otvory ve stěně je nyní možnost individuálního nastavení čáry a barvy pro ostění a značku otvoru. Více informací naleznete zde.

Rozšíření změny stylu čáry stěny

Nyní máte možnost v jednom kroku změnit všechny čárové segmenty vybrané stěny. Více informací naleznete zde.

Volná definice čar a šrafury/výplně pro sloupy

Pro sloupy je nyní umožněno vybírat různé barvy a vzory šrafur. Stejně tak styl, barvu a tloušťku čáry. Více informací naleznete zde.

Skálování vložných fólií pomocí 2 bodů

Nyní můžete určit velikost vložené DXF/DWG fólie také definicí 2 bodů. Více informací naleznete zde.

Otočení vložené fólie

Nyní můžete vloženou fólii otočit o definovaný úhel. V určitých projektech vám toto může velice usnadnit práci.

Použití klávesy Ctrl

Horké klávesy (např. Ctrl+w) lze používat nyní také bez použití klávesy Ctrl. Toto nastavení provedete přes roletové menu Nastavení - Program - Všeobecně.

Nová funkce úpravy stěn - Spojit rozdělenou stěnu

Tato funkce je doplněna mezi úpravy stěn. Umožňuje spojit rozdělenou stěnu bez nutnosti vymazání.

Asistent podlaží

Asistent podlaží vám přehledně zobrazí všechny hodnoty pro definici parametrů podlaží. Definice podlaží je nyní jednodušší. Více informací naleznete zde.

Libovolný zalomený řez

Nyní máte k dispozici další funkci pro vytvorění řezu - libovolný zalomený řez. Více informací naleznete zde.

Rozšíření funkce převzetí vlastností

Funkce pro převzetí vlastností byla rozšířena. Nyní můžete jednoduše změnit vlastnosti samostatně pro vnější a vnitřní stěny.

Seskupení objektů v konstrukčním režimu

Vybrat a seskupit objekty v 3D design režimu může být někdy obtížné. Nyní můžete seskupit objekty také v konstrukčním režimu.

Posunutí kóty

Posunutí řetezce kóty je jednodušší použitím funkce Výběr obdélníkem přes filtr.

Zálohování s datumem a časem

Vytváření záložních kopií bylo rozšířeno. Nyní můžete vytvářet více záložních kopií. Tyto kopie jsou uložny s datumem a časem.

Vytvoření archivu projektu (zálohování)

Nyní máte možnost archivovat (zálohovat) váš projekt např. po ukončení projektu, nebo pro přenesení na jiný počítač apod. Více informací naleznete zde.


Informace při použití materiálů na průhledné plochy (např. sklo)

Při použití mateiálu na průhlednou plochu v projektu se u kurzoru myši zobrazí nápověda, která vás upozorní na stisknutí klávesy Ctrl.

Konfigurátor skříňové sestavy

Nový konfigurátor skříňové sestavy nabízí více možností pro definici skříněk. Umožňuje libovolně definovat police, dvířka, zásuvky, úchytky, nožičky nebo sokl. Vytvořené skříňky můžete uložit do katalogu ArConu. Více informací naleznete zde.

Rozšířena knihovna objektů Kuchyň

Objekty v katalogu byly rozšířeny. Složka Kuchyň v katalogu objektů obsahuje Více než 7000 dalších kuchyňských 3D objektů. Více informací naleznete zde.

Zjednodušený výběr budovy

Nyní můžete vybrat aktuální budou z výběrového seznamu na horní ikonové liště, stejně jako aktuální podlaží.

Rozšířené makro Manažer projektu

Hierarchie struktury projektu byla v makru Manažer projektu rozšířena o varianty. Nyní můžete zobrazit hierarchii pro každou uloženou variantu.

CreativeLines

CreativeLines přináší rozšíření knihoven detailů. Více informací naleznete zde.

Změny ikon na horní vodorovné ikonové liště

Některé málo používané funkce byly z horní ikonové listy odebrány. Tyto funkce naletnete v příslušném roletovém menu.

Delta-Z pro výškové body terénu

Nyní lze pomocí definované hodnoty Delta-Z přepočítat výškové body terénu. To umožňuje jednoduše přizpůsobit výšku terénu ve vašem projektu. Rovněž můžete definovat velikost značky pro výškové body.

Nastavení šířky kombo-boxů

V nabídce nastavení můžete nyní určit šířku kombo-boxů (výběrových seznamů) pro budovy a podlaží.

Vylepšení pro rakouský styl kótování (stejný jako český)

Zobrazení rakouského stylu kótování oken a dveří bylo vylepšeno. Více informací naleznete zde.

Vnější kóty pro rakouský styl kótování (stejný jako český)

Zobrazení vnějších kót nyní zohledňuje, pokud je aktivní rakouský styl kótování. Otvory jsou kótovány na osu. Více informací naleznete zde

Počet desetinných míst pro měření

Nyní můžete změnit počet desetinných míst pro měření úhlů. To důležité, např. pro přesné otočení fólií.

Samostatná barva pozadí pro náhled objektu

V nastavení pozadí můžete nyní určit samostatně barvu pozadí pro design režim a pro náhledové okno.

Otáčení textu pravým tlačítkem

Funkci vypnutí/zapnutí otáčení textu pravým tlačítkem myši naleznete nyní přímo v dialogu nastavení textu.

Automatické zobrazení výškových linií střechy

Nyní máte možnost automaticky zobrazovat výškové linie vytvořené střechy. Toto nastavení naleznete v dialogu střechy. Více informací naleznete zde.

Typ písma pro jméno prostoru

Pro název prostoru v půdorysu můžete nyní definovat parametry písma samostatně.

Rozšíření nastavení osvětlení

Nastavení jasu v osvětlení 3D zobrazení je možno nyní uložit jako výchozí. K dispozici je také možnost zobrazení náhledu.

Nastavení čar řezu

V nastavení řezu lze definovat styl čáry řezu a zalomení.

Čáry řezu pro každé podlaží

V nastavení řezu můžete nastavit čáry řezu pro všechna podlaží.

Storyboard

Nastavení funkce Storyboard pro zpracování videa (zap/vyp), můžete nyní provést v dialogu Nastavení programu.

Volitelné střelky (severky)

Nyní můžete vybrat také jiný tvar střelky (severky) a nastavit zobrazení střelky v design režimu.

Otočení budovy kolem referenčního bodu

Dříve bylo možné otáčet budovu. Ale nebylo možné určit referenční bod otáčení. Budova byla pouze otočena kolem středu. V ArConu 20 Profesionál máte nyní možnost definovat různé možností chování při otáčení budovy.

Otočení budovy s pozemkem

Nyní můžete s budovou otočit také pozemek.

Individuální přizpůsobení výšky parapetu

Funkce pro definici výšky parapetu byly rozšířeny. Nyní můžete určit počet desetinných míst pro výšku parapetu a zobrazení jednotek.

S výškou parapetu můžete pracovat stejně jako s běžnými texty ve výkrese.

Ostění pro dveře

Pro makro dveře lze nyní definovat zalomený tvar ostění.

Velikost značek pro výškové kóty

Nyní můžete nastavit velikost značek pro výškové kóty v půdorysu a řezu.

Změna umístění vloženého objektu

V dialogovém okne Nastavení objektu je nyní zobrazeno umístění objektu v budově a podlaží. Pokud jste omylem vložili objekt do nesprávné budovy nebo podlaží, můžete zde určit správnou budovu/podlaží pro umístění objektu.

Uchopování na koncové body kót

Uchopování na kóty umožňute jednodušším způsobem vytvořit dodatečně řetězec kóty.

Import E3D objektů

Pomocí této volby lze načíst do projektu objekty (soubory) ve formátu E3D.

 

Novinky ArCon 20 Profesionál

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.