ArCon - vizuální architektura

ArCon 20 Profesionál

Makro – okno

Dialog - stěny

Volné schodiště

Dialog - střecha

CreativeLines

Makro – Integrovaná zimní zahrada

Makro – Designer ploch

Makro – Dekorační lišty v místnosti

Dveře Sapeli

Výkopy

Rozšířena knihovna objektů Kuchyň

Barevné zobrazení půdorysu

Vytváření libovolného půdorysu s neomezeným množstvím budov, podlaží, bytů a prostorů. Stěny jsou prostorové objekty a jejich tvar je automaticky upravován. Pro otvory lze využít rozsáhlou modifikovatelnou knihovnu, nebo vytvářet vlastní parametrické tvary otvorů. Každý konstrukční prvek nebo objekt má svoji texturu a materiál. ArCon využívá technologie Direct-X, která se vyznačuje extrémně vysokou rychlostí při práci v prostoru a umožňuje pohyb po navrhovaném prostoru v reálném čase. Virtuální realita je umocněna editací stavebních elementů přímo ve 3D prostoru. Technika vytváření projektu přes budovy a podlaží poskytuje velkou variabilitu při změnách výškového členění projektů.

Varianty jednotlivých fází projektu

Správa variant v ArConu Profesionál umožňuje prezentovat jednoduchým způsobem různá stádia výstavby nebo jakékoliv varianty projektu. Vytvořené varianty mohou být vytvořeny z několika budov. Kromě standardních variant Stávající / Demolice / Nové, můžete vytvářet i jiné varianty. Například, stejný typ domu se sklonem střechy 38 stupňů nebo se sklonem 45 stupňů. Můžete také spravovat různé typy elementů ve vašem projektu, nebo vytvořit nové typy. Kromě předdefinovaných typů (Nezařazeno, Existující, Demolice a Nové), můžete vytvořit vlastní typy elementů. Přiřazení typu, například na stěnu, se může vztahovat na celou stěnu, nebo jen na jednu stranu stěny. Tímto způsobem můžete například přiřadit typ - vnitřní izolace. Přiřazení typu můžete kontrolovat v 3D náhledu.

Tvorba stěnových konstrukcí

Stěny mají tvar přímý, obloukový nebo průběh podle spline křivky. V půdoryse se vyplňují šrafurou, barvou nebo vícevrstvou konstrukcí. Lze využít předdefinovaných typů stěn, nebo nadefinovat typy vlastní. Povrch stěn se definuje barvou, texturou nebo materiálem. Ořezání horní hrany stěny se provádí automaticky, podle definice výšky podlaží. Uživatelsky je umožněno definici ořezání stěn ohraničit střechou, schodištěm nebo definovaným obrysem. Nastavení z existujících stěn lze libovolně přebírat na nové konstrukce a hromadně je měnit. Zobrazení stěn a napojení otvorů se stěnou je řešeno parametrickou definicí ostění, kterou lze svázat s typem otvoru. Otvory se vkládají do libovolně definované stěny. Grafické znázornění stěn pro projektovou dokumentaci lze ovlivňovat v rámci architektonického zobrazení v konstrukčním režimu.

Parametrické vytváření oken a dveří

Součástí programu je široká nabídka oken a dveří. Designer oken a dveří umožňuje vytvářet vlastní definice otvorů. Jednodu­chým a přehledným způsobem, pomocí definice parametrů, vytvoří vlastní tvary oken a dveří. Jejich členění, pevné a volné rozměry, způsoby otevírání (možnost kontrolovat animací) a typy kování. Jednotlivé části otvoru je možno propojit s barvou nebo texturou a příslušenstvím (okenice, roleta, mříže). Pro umístění dveří a oken jsou k dispozici různé módy vkládání (půdorys, 3D zobrazení). Směr otevírání otvorů se určuje přímo při vkládání. Zobrazení otvorů v půdoryse může mít více úrovní grafického vyjádření. Všechny tyto uvedené funkce výrazným způsobem rozšiřují možnosti architektonického návrhu. Velmi pokročilo funkcionalitou je vložení oken do rohů stěn, nebo okna přes více podlaží.

Parametrické vytváření schodišť

V programu ArCon Profesionál jsou k dispozici následující typy schodišť: přímé schodiště, schodiště s L podestou, schodiště s U podestou, L točité schodiště, obloukové schodiště, U točité schodiště a vřetenové schodiště. Všechny konstrukce mohou být lehké (dřevěné) nebo masivní (betonové). V programu ArCon Profesionál můžete kromě výše popsaných typů schodišť používat polygonální točité schodiště. Tento typ schodiště se od ostatních výrazně liší, protože je možné tvar tvořit libovolně. Zadávání polygonálního točitého schodiště je podobné jako u spojitého zadávání více stěn, zadáváte v podstatě tvar postranic.

Parametrická tvorba balkónů, zábradlí, komínů a arkýřů

Doplňkové stavební konstrukce se vytvářejí parametricky s možností použití uživatelských definic. Balkóny lze vytvářet ve tvaru obdélníku nebo pomocí polygonu a to včetně zábradlí. Součástí programu jsou připravené typy zábradlí s možností tvorby vlastních. Volná zábradlí je možno kombinovat se schodišti a balkóny. Pro optimální přizpůsobení zábradlí jsou uživateli k dispozici editační funkce pro úpravu bodů polygonu zábradlí. Lze vytvářet madla s volnými nebo uzavřenými polygony a kromě toho může zábradlí automaticky sledovat průběh terénu. Uživatelské definice se ukládají do knihoven pro použití v dalších projektech. Obdobné nástroje existují i pro návrhy komínů a arkýřů.

Tvorba výkresové dokumentace a rozpočet

ArCon Profesionál poskytuje nástroje pro výstupy ve formě technických půdorysů, barevného zobrazení půdorysů, automatických řezů, výpisů v textové formě. Architektonickým zobrazením, v rámci půdorysů a libovolně zalomených řezů, určujete technické zobrazení stěn, otvorů, schodišť, střech, vikýřů, zábradlí a objektů vybavení. Součástí je rozpiska s logem, automatické kótování (vnější kóty) a zobrazení kót při kreslení stěn a otvorů. Uživateli je k dispozici i klasické kótování délek a úhlů. ArCon Profesionál poskytuje netradiční funkce pro vizuální přiblížení dokumentace projektu investorovi. Prostorům v projektu přiřadit barvu a šrafuru pro zvýraznění využití místnosti v plánu. Barevné zobrazení půdorysu umožňuje kombinace barevného a čárového černo-bílého půdorysu, další úrovní je zobrazení půdorysu se stíny.Tvorbu 2D dokumentace a podkladů pro rozpočet rozšiřují následující aplikace:

CreativeLines: Součástí ArConu Profesionál je program CreativeLines. CreativeLines je v podstatě samostatný program, který umožňuje převzít z ArConu 2D výstupy (půdorysy, řezy, pohledy...) a následně je upravit nebo doplnit. Jednotlivé elementy 2D výkresu jsou automaticky rozděleny do samostatných fólií. CreativeLines obsahuje mnoho kreslících a editačních funkcí potřebných pro zpracování 2D výkresu. Z katalogu lze vložit symboly vybavení. Lze kombinovat vektorovou kresbu s rastrovými obrázky. Umožňuje práci s fóliemi a pohledy. Zpracování 2D výkresů je nyní mnohem jednodušší.

Export hmot: Toto makro umožňuje exportovat informace o konstrukcích projektu potřebné pro odhad nákladů nebo rozpočet stavby. Informace můžete vytisknout, přenést do Excelu (pokud máte nainstalovaný MS Excel) nebo uložit ve formátu CSV, RTF nebo TXT abyste je mohli načíst do jiných aplikací.

FAMADA pro ArCon: Slouží ke zjišťování objemů, ploch, rozměrů stavebních elementů v projektech ArConu. Novější verze umožňuje tisk více reportů najednou, upravené reporty a započítávání stavebních elementů, zobrazit ve scéně vybraný stavební element, vyhodnocení podest.

Parametrická tvorba zimních zahrad, okapů, členění ploch

Integrovaná zimní zahrada: Toto makro umožňuje vygenerovat zimní zahrady v projektu ArConu. Na vytvořenou střešní terasu můžete nyní uložit zasklení s olemováním a dělením šikmé a svislé části zimní zahrady.

Designer okapových svodů: Generování okapových svodů je nyní jednoduché. Pomocí tohoto makra vytvoříte okapové svody tak, jak potřebujete. Jednoduše zadejte v projektu pozici pro okapový svod. Všechny potřebné parametry pro vytvoření svodu jsou převzaty z vytvořené střechy. Zkontrolujte nebo upravte parametry svodu, jako přesah střechy, materiál nebo průměr svodu a vložte svod do projektu.

Designer ploch: Podobně jako lze navrhovat obklady a dlažby můžete nyní navrhovat plochy na stěny, podlahy nebo stropy s využitím textur ArConu. Místo dlaždic můžete použít na definované plochy libovolné textury. Pro textury můžete určovat velikost, otočení a počátek. Využijte tyto možnosti pro vytvoření zajímavých designových návrhů. Uplatnění nalezne jak na fasádách domů, tak v interiérech.

Modelování terénu a výkopy

ArCon poskytuje nástroje na volné modelování terénu. Na přesnější technické zpracování nabízí sadu funkcí: import souboru - výškové body zaměření terénu z ASCII souboru, vytváření terénu pomocí vrstevnic, určení výšky v konkrétním místě, načíst/změnit obrázek na pozadí (např. mapu, atd.), vložení objektů podél polyline: takto lze jednoduše vytvořit např. Oplocení. Funkce Výkopy umožňuje vytvořit výkopové jámy a výpočet objemů. Tvar a definice výkopové jámy se definuje parametricky, vzniklý výkop se vyhodnocuje automaticky s původním terénem pro získání ploch a kubatur.

Parametrické návrhy interiérů

Dekorační lišty v místnosti: Pomocí tohoto makra, můžete během okamžiku vytvořit podlahové lišty, okrasné lišty nebo ozdobné štukové římsy v místnostech. K dispozici je několik typů lišt. Můžete zvolit umístění u podlahy, na stěně nebo stropu. V místech otvorů (oken, dveří) je lišta automaticky přerušena. Barvu lišty můžete určit hned při definici nebo pak dodatečně měnit v ArConu.

Konfigurátor skříňkové sestavy: Pomocí tohoto makra můžete definicí parametrů vytvářet sestavu skříněk a regálů a vložit ji do ArConu. Takto lze rychle typově navrhnout zařízení zejména při návrhu kancelářských a administrativních prostorů.

Dveře Sapeli: Nabídka dveří je rozšířena o dveře Sapeli. K dispozici je téměř 80 typů moderních jednokřídlých a dvoukřídlých dveří v různých variantách dveřních křídel. Kombinací různých křídel získáte více než 600 variant dveří.

Vedle široké báze objektů a textur, jsou to makro Designer ploch, funkce na výměnu objektů a textur v projektu, vytváření nápisů nebo obrázků jako objekt (nápisy na stěnách, postavy ve scéně).

2D/3D objekty

ArCon obsahuje katalogy objektů různých kategorií z oblasti interiérů a exteriérů, jedná se o rozsáhlou kolekci 3D objektů a textur (bmp, jpg). Objekty mohou být animovány a jsou rozměrově modifikovatelné. Pro všechny 3D objekty se definuje jakým způsobem se budou zobrazovat v půdorysu. Lze použít buď vyobrazení v DXF formátu, nebo objekt definovat kresbou přímo v ArConu. Vkládání objektů probíhá jak v půdorysném, tak prostorovém zobrazení s využitím uchopovacích funkcí. Široká báze 3D objektů a textur konkrétních výrobců je dostupná na serveru www.arcon-data.com. Výběr 3D objektů a textur výrobců z nabídky serveru aec-data je součástí instalace ArCon Profesionál. Rovněž, v rámci nadstavbových modulů, je uživatelům k dispozici široká nabídka 3D objektů a textur konkrétních výrobců.

3D modelář

Součástí ArConu Profesionál je integrovaný 3D objemový modelář. Za pomocí booleovských operací objemových těles (kvádr, koule, válec, kužel, jehlan, deska) se vytváří vlastní objekty. Integrovaný katalog objektů, materiálů a textur, včetně funkce Drag&Drop, umožňuje načtení uložených souborů. Vytvořený model uložíte jako objekt ve formátu ACO a O2C. Další možností vytváření vlastních objektů poskytuje Editor obrysů, který v ArConu najde uplatnění u tvorby podest, obrysů stěn a profilů madel.

Vizualizace, animace a publikování na Internetu

Vizualizace návrhu se provádí metodou raytracing. Určením polohy a času docílíte přesného a realistického vyobrazení návrhu. Nastavit lze denní/noční osvětlení a rozmístění světel. U jednotlivých světel se nastavuje jejich intenzita, dosah, barva a také "měkké stíny", což zaručuje výslednou věrohodnost vizualizací. ArCon, pro všechny elementy, umožňuje ovlivňovat typy textur a vlastnosti materiálů. Unikátní je funkce Korekce sbíhajícich se linií která upravuje sbíhající se svislé linie v nastaveném pohledu. Sbíhající se linie jsou důsledkem toho, že směr pohledu není vodorovný, ale je v určitém úhlu (sklonu). Tyto šikmé linie často nejsou žádoucí, a tato funkce zvyšuje přirozenost pohledu na scénu. Rozšířením možností klasické vizualizace je úprava 3D výstupu pomocí zásuvných modulů (PlugIn) Photoshopu. Tímto můžete vytvořit zajímavé vizuální efekty vašeho návrhu.V rámci projektu je možno definovat průchody návrhem a pohyb objektů ve scéně, a ty následně vygenerovat jako video (AVI formát).
Vytvořený projekt v ArConu lze prezentovat jako 3D web stránku. Tak lze přes Internet "na dálku" ukázat klientovi návrh v ArConu bez nutnosti použití dalšího software. Návrhem lze procházet, uložit vybraný pohled jako rastrový obrázek. Další možností je poslat 3D model návrhu jako soubor s příponou .exe a zákazník si může prohlížet návrh na svém počítači.

Import a export grafických dat

Import 2D: DXF, DWG, HPGL
Import 3D: 3DS, DAE
Export 2D: PDF, DWG, DXF, EMF, WMF, HPGL, BMP, JPG
Export 3D: O2C, E3D, ACO, 3DS, DXF, VRML, EXE

Rozšířující moduly ArConu pro oblast interiérů

Aplikace Kuchyň, Tiler, Cabinet, Caminus, Monumento, Soupiska na vybavení, kuchyní, koupelen, bytů, kanceláří, tvorbu vestavěných skříní, kachlových a krbových kamen, náhrobků.
www.aec-creative.com

aec-creative - Tiler
aec-creative - Tiler
aec-creative - Tiler
aec-creative - Tiler
aec-creative - Tiler
aec-creative - Tiler
aec-creative - Tiler
aec-creative - Tiler
ArCon Render Studio
ArCon Render Studio
ArCon Render Studio
ArCon Render Studio
aec-creative - Kuchyň
aec-creative - Kuchyň
aec-creative - Kuchyň
aec-creative - Caminus
aec-creative - Cabinet
aec-creative - Monumento
Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.