ArCon - vizuální architektura

3D ArCon - vizuální architektura

 • ArCon 26 - nová verzeArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici
 • ArCon 26 - nová verzeArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici
 • ArCon 26 - nová verzeArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici
 • ArCon 26 - nová verzeArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici
 • ArCon 26 - nová verzeArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici
 • ArCon 26 - nová verzeArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici
 • ArCon 26 - nová verzeArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici

 

Vytváření libovolného půdorysu s neomezeným množstvím budov, podlaží, bytů a prostorů. Stěny jsou prostorové objekty a jejich tvar je automaticky upravován. Pro otvory lze využít rozsáhlou modifikovatelnou knihovnu, nebo vytvářet vlastní parametrické tvary otvorů. Každý konstrukční prvek nebo objekt má svoji texturu a materiál. ArCon využívá technologie Direct-X, která se vyznačuje extrémně vysokou rychlostí při práci v prostoru a umožňuje pohyb po navrhovaném prostoru v reálném čase. Virtuální realita je umocněna editací stavebních elementů přímo ve 3D prostoru. Technika vytváření projektu přes budovy a podlaží poskytuje velkou variabilitu při změnách výškového členění projektů.

 


Varianty jednotlivých fází projektu

Správa variant v ArConu umožňuje prezentovat jednoduchým způsobem různá stádia výstavby nebo jakékoliv varianty projektu. Vytvořené varianty mohou být vytvořeny z několika budov. Kromě standardních variant Stávající / Demolice / Nové, můžete vytvářet i jiné varianty. Například, stejný typ domu se sklonem střechy 38 stupňů nebo se sklonem 45 stupňů. Můžete také spravovat různé typy elementů ve vašem projektu, nebo vytvořit nové typy. Kromě předdefinovaných typů (Nezařazeno, Existující, Demolice a Nové), můžete vytvořit vlastní typy elementů. Přiřazení typu, například na stěnu, se může vztahovat na celou stěnu, nebo jen na jednu stranu stěny. Tímto způsobem můžete například přiřadit typ – vnitřní izolace. Přiřazení typu můžete kontrolovat v 3D náhledu.

Dům – varianta 1Varianty v rámci jednoho projektuDům – varianta 2
Parametry pro definici stěny

Tvorba stěnových konstrukcí

Stěny mají tvar přímý, obloukový nebo průběh podle spline křivky. V půdoryse se vyplňují šrafou, barvou nebo vícevrstvou konstrukcí. Lze využít předdefinovaných typů stěn, nebo nadefinovat typy vlastní. Povrch stěn se definuje barvou, texturou nebo materiálem. Ořezání horní hrany stěny se provádí automaticky, podle definice výšky podlaží. Uživatelsky je umožněno definici ořezání stěn ohraničit střechou, schodištěm nebo definovaným obrysem. Nastavení z existujících stěn lze libovolně přebírat na nové konstrukce a hromadně je měnit. Zobrazení stěn a napojení otvorů se stěnou je řešeno parametrickou definicí ostění, kterou lze svázat s typem otvoru. Otvory se vkládají do libovolně definované stěny. Grafické znázornění stěn pro projektovou dokumentaci lze ovlivňovat v rámci architektonického zobrazení v konstrukčním režimu.

Makro parametických oken

Parametrické vytváření oken a dveří

Součástí programu je široká nabídka oken a dveří. Designer oken a dveří umožňuje vytvářet vlastní definice otvorů. Jednoduchým a přehledným způsobem, pomocí definice parametrů, vytvoří vlastní tvary oken a dveří. Jejich členění, pevné a volné rozměry, způsoby otevírání (možnost kontrolovat animací) a typy kování. Jednotlivé části otvoru je možno propojit s barvou nebo texturou a příslušenstvím (okenice, roleta, mříže). Pro umístění dveří a oken jsou k dispozici různé módy vkládání (půdorys, 3D zobrazení). Směr otevírání otvorů se určuje přímo při vkládání. Zobrazení otvorů v půdoryse může mít více úrovní grafického vyjádření. Všechny tyto uvedené funkce výrazným způsobem rozšiřují možnosti architektonického návrhu. Velmi pokročilo funkcionalitou je vložení oken do rohů stěn, nebo okna přes více podlaží.

Generování schodišť

Parametrické vytváření schodišť

V programu ArCon jsou k dispozici následující typy schodišť: přímé schodiště, schodiště s L podestou, schodiště s U podestou, L točité schodiště, obloukové schodiště, U točité schodiště a vřetenové schodiště. Všechny konstrukce mohou být lehké (dřevěné) nebo masivní (betonové). V programu ArCon můžete kromě výše popsaných typů schodišť používat polygonální točité schodiště. Tento typ schodiště se od ostatních výrazně liší, protože je možné tvar tvořit libovolně. Zadávání polygonálního točitého schodiště je podobné jako u spojitého zadávání více stěn, zadáváte v podstatě tvar postranic.

Parametrické zadávání střechy

Parametrická tvorba střech, balkónů, zábradlí, komínů a arkýřů

Vytváření střešních konstrukcí zahrnuje od klasických tvarů střech, až po volný tvar obrysu střechy. Tvar střechy se podle parametrů sklonu a přesahu automaticky generuje. Vložení vikýřů a střešních oken je automaticky zohledněno v tvaru střechy. Doplňkové stavební konstrukce se vytvářejí parametricky s možností použití uživatelských definic. Balkóny lze vytvářet ve tvaru obdélníku nebo pomocí polygonu a to včetně zábradlí. Součástí programu jsou připravené typy zábradlí s možností tvorby vlastních. Volná zábradlí je možno kombinovat se schodišti a balkóny. Pro optimální přizpůsobení zábradlí jsou uživateli k dispozici editační funkce pro úpravu bodů polygonu zábradlí. Lze vytvářet madla s volnými nebo uzavřenými polygony a kromě toho může zábradlí automaticky sledovat průběh terénu. Uživatelské definice se ukládají do knihoven pro použití v dalších projektech. Obdobné nástroje existují i pro návrhy komínů a arkýřů.

Creative Lines
Creative Lines

Tvorba výkresové dokumentace a rozpočet

ArCon poskytuje nástroje pro výstupy ve formě technických půdorysů, barevného zobrazení půdorysů, automatických řezů, výpisů v textové formě. Architektonickým zobrazením, v rámci půdorysů a libovolně zalomených řezů, určujete technické zobrazení stěn, otvorů, schodišť, střech, vikýřů, zábradlí a objektů vybavení. Součástí je rozpiska s logem, automatické kótování (vnější kóty) a zobrazení kót při kreslení stěn a otvorů. Uživateli je k dispozici i klasické kótování délek a úhlů. ArCon poskytuje netradiční funkce pro vizuální přiblížení dokumentace projektu investorovi. Prostorům v projektu přiřadit barvu a šrafuru pro zvýraznění využití místnosti v plánu. Barevné zobrazení půdorysu umožňuje kombinace barevného a čárového černo-bílého půdorysu, další úrovní je zobrazení půdorysu se stíny.Tvorbu 2D dokumentace a podkladů pro rozpočet rozšiřují následující aplikace:

Creative Lines: Součástí ArConu je program Creative Lines. CreativeLines je v podstatě samostatný program, který umožňuje převzít z ArConu 2D výstupy (půdorysy, řezy, pohledy…) a následně je upravit nebo doplnit. Jednotlivé elementy 2D výkresu jsou automaticky rozděleny do samostatných fólií. Creative Lines obsahuje mnoho kreslících a editačních funkcí potřebných pro zpracování 2D výkresu. Z katalogu lze vložit symboly vybavení. Lze kombinovat vektorovou kresbu s rastrovými obrázky. Umožňuje práci s fóliemi a pohledy. Zpracování 2D výkresů je nyní mnohem jednodušší.

Export hmot: Toto makro umožňuje exportovat informace o konstrukcích projektu potřebné pro odhad nákladů nebo rozpočet stavby. Informace můžete vytisknout, přenést do Excelu (pokud máte nainstalovaný MS Excel) nebo uložit ve formátu CSV, RTF nebo TXT abyste je mohli načíst do jiných aplikací.

FAMADA pro ArCon: Slouží ke zjišťování objemů, ploch, rozměrů stavebních elementů v projektech ArConu. Novější verze umožňuje tisk více reportů najednou, upravené reporty a započítávání stavebních elementů, zobrazit ve scéně vybraný stavební element, vyhodnocení podest.

Designer ploch – fasády
Designer ploch – interiéry

Parametrická tvorba zimních zahrad, okapů, členění ploch

Integrovaná zimní zahrada: Toto makro umožňuje vygenerovat zimní zahrady v projektu ArConu. Na vytvořenou střešní terasu můžete nyní uložit zasklení s olemováním a dělením šikmé a svislé části zimní zahrady.

Tvorba zimních zahrad

Designer okapových svodů: Generování okapových svodů je nyní jednoduché. Pomocí tohoto makra vytvoříte okapové svody tak, jak potřebujete. Jednoduše zadejte v projektu pozici pro okapový svod. Všechny potřebné parametry pro vytvoření svodu jsou převzaty z vytvořené střechy. Zkontrolujte nebo upravte parametry svodu, jako přesah střechy, materiál nebo průměr svodu a vložte svod do projektu.

Designer ploch: Podobně jako lze navrhovat obklady a dlažby můžete nyní navrhovat plochy na stěny, podlahy nebo stropy s využitím textur ArConu. Místo dlaždic můžete použít na definované plochy libovolné textury. Pro textury můžete určovat velikost, otočení a počátek. Využijte tyto možnosti pro vytvoření zajímavých designových návrhů. Uplatnění nalezne jak na fasádách domů, tak v interiérech.

Dialog definice výkopů

Modelování terénu a výkopy

ArCon poskytuje nástroje na volné modelování terénu. Na přesnější technické zpracování nabízí sadu funkcí: import souboru – výškové body zaměření terénu z ASCII souboru, vytváření terénu pomocí vrstevnic, určení výšky v konkrétním místě, načíst/změnit obrázek na pozadí (např. mapu, atd.), vložení objektů podél polyline: takto lze jednoduše vytvořit např. Oplocení. Funkce Výkopy umožňuje vytvořit výkopové jámy a výpočet objemů. Tvar a definice výkopové jámy se definuje parametricky, vzniklý výkop se vyhodnocuje automaticky s původním terénem pro získání ploch a kubatur.

Parametrická skříň
Makro na dekorační lišty

Parametrické návrhy interiérů

Dekorační lišty v místnosti: Pomocí tohoto makra, můžete během okamžiku vytvořit podlahové lišty, okrasné lišty nebo ozdobné štukové římsy v místnostech. K dispozici je několik typů lišt. Můžete zvolit umístění u podlahy, na stěně nebo stropu. V místech otvorů (oken, dveří) je lišta automaticky přerušena. Barvu lišty můžete určit hned při definici nebo pak dodatečně měnit v ArConu.

Konfigurátor skříňkové sestavy: Pomocí tohoto makra můžete definicí parametrů vytvářet sestavu skříněk a regálů a vložit ji do ArConu. Takto lze rychle typově navrhnout zařízení zejména při návrhu kancelářských a administrativních prostorů.

Nabídka dveří zahrnuje téměř 80 typů moderních jednokřídlých a dvoukřídlých dveří v různých variantách dveřních křídel. Kombinací různých křídel získáte více než 600 variant dveří.

Výběr nabídky dveří

Vedle široké báze objektů a textur, jsou to makro Designer ploch, funkce na výměnu objektů a textur v projektu, vytváření nápisů nebo obrázků jako objekt (nápisy na stěnách, postavy ve scéně).

Vizualizace koupelny

Vizualizace, animace a publikování na Internetu

Vizualizace návrhu se provádí metodou raytracing. Určením polohy a času docílíte přesného a realistického vyobrazení návrhu. Nastavit lze denní/noční osvětlení a rozmístění světel. U jednotlivých světel se nastavuje jejich intenzita, dosah, barva a také „měkké stíny“, což zaručuje výslednou věrohodnost vizualizací. ArCon, pro všechny elementy, umožňuje ovlivňovat typy textur a vlastnosti materiálů. Pro vytváření propracovaných vizualizací a animací až po virtuální realitu nabízíme software SimLab Composer, který načítá data projektu z ArConu přes .3DS formát. Unikátní je funkce Korekce sbíhajícich se linií která upravuje sbíhající se svislé linie v nastaveném pohledu. Sbíhající se linie jsou důsledkem toho, že směr pohledu není vodorovný, ale je v určitém úhlu (sklonu). Tyto šikmé linie často nejsou žádoucí, a tato funkce zvyšuje přirozenost pohledu na scénu. Rozšířením možností klasické vizualizace je úprava 3D výstupu pomocí zásuvných modulů (PlugIn) Photoshopu. Tímto můžete vytvořit zajímavé vizuální efekty vašeho návrhu.V rámci projektu je možno definovat průchody návrhem a pohyb objektů ve scéně, a ty následně vygenerovat jako video (AVI formát). Vytvořený projekt v ArConu lze prezentovat jako 3D web stránku. Tak lze přes Internet „na dálku“ ukázat klientovi návrh v ArConu bez nutnosti použití dalšího software. Návrhem lze procházet, uložit vybraný pohled jako rastrový obrázek. Další možností je poslat 3D model návrhu jako soubor s příponou .exe a zákazník si může prohlížet návrh na svém počítači.

2D/3D objekty

ArCon obsahuje katalogy objektů různých kategorií z oblasti interiérů a exteriérů, jedná se o rozsáhlou kolekci 3D objektů a textur (bmp, jpg). Objekty mohou být animovány a jsou rozměrově modifikovatelné. Pro všechny 3D objekty se definuje jakým způsobem se budou zobrazovat v půdorysu. Lze použít buď vyobrazení v DXF formátu, nebo objekt definovat kresbou přímo v ArConu. Vkládání objektů probíhá jak v půdorysném, tak prostorovém zobrazení s využitím uchopovacích funkcí. Široká báze 3D objektů a textur konkrétních výrobců je dostupná na serveru aec-data. Výběr 3D objektů a textur výrobců z nabídky serveru aec-data je součástí instalace ArCon . Rovněž, v rámci nadstavbových modulů, je uživatelům k dispozici široká nabídka 3D objektů a textur konkrétních výrobců.

Import a export grafických dat

 • Import 2D: DXF, DWG, HPGL
 • Import 3D: 3DS, DAE
 • Export 2D: PDF, DWG, DXF, EMF, WMF, HPGL, BMP, JPG
 • Export 3D: O2C, ACO, 3DS, DXF, VRML, EXE, DAE

Hardwarové požadavky ArConu

Miminimální:

Procesor: Intel® Core ™ i5 nebo kompatibilní Operační paměť RAM: 8 GB Grafická karta: 32-bit barevná hloubka (podpora 3D Direct X/OpenGL 256 MB, rozlišení 1280×800 nebo vyšší) Volné místo na pevném disku: min. 20 GB pro plnou instalaci Ostatní: klávesnice s numerickou klávesnicí, myš, Internetové připojení, MS Word nebo kompatibilní pro textové výstupy

Doporučené:

Procesor: Intel Core ™ i7 nebo vyšší Operační paměť RAM: 16 GB nebo více Grafická karta: 2 GB RAM 32-bit barevná hloubka (podpora 3D Direct X/OpenGL, rozlišení 1600×900 nebo vyšší, doporučujeme graf. kartu nVidia GeForce GTX nebo vyšší) Volné místo na pevném disku: 20 GB Ostatní: klávesnice s numerickou klávesnicí, myš, Internetové připojení, MS Word nebo kompatibilní pro textové výstupy

Systémové požadavky

Doporučený operační systém: Windows 7 (32/64 bit) / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11

 

ArCon 26


Galerie ArConu